Boží (ná)ladička

P. Karel Skočovský kněz I zabývá se pastorací manželství a rodin

naladickaAbba Aiolos: Slyš, milovaná dcero, a naslouchej, příběh o počátku a o konci.

Lýdia (jeho učednice): Toť milá slova. Už nemohu se dočkat.

Abba Aiolos: Náš Pán, Spasitel, zanechal nám v dědictví tři dary.

Lýdia: Které to jsou?

Abba Aiolos: Slova písně své přeradostné, způsob jejího zpěvu a sbormistra, jenž svorníkem je jednoty.

Lýdia: Svatá a spravedlivá jest vůle Nejvyššího.

Abba Aiolos: Lidé věrní odkazu Pána svého zpívali píseň tu k úžasu a podivení všech národů. I přidávali se k ní mnozí a sbor
rostl a hlas písně převelice sílil.

Lýdia: Již začíná být jasnější podobenství tvé zraku mé mysli.

Abba Aiolos: Tu však odvěký nepřítel a had zasel do srdcí tovaryšů Božích různice a rozkol. Jedni o druhých začali říkat, že píseň falešně zpívají a čest Nejvyššího tak urážejí. Jiní odmítli not a sbormistra vedení, prý slova písně sama stačí, aby každý poznal, jak má pět. Tak se stalo, že i když dva stejná slova i nápěv měli, jeden zpíval pomalu a druhý zas rychle. I rozešli se v zlosti; a každý se bratřil s těmi, kteří jeho názor zastávali či stejnou hluchotou trpěli.

Lýdia: Jak smutné slyšet z různých stran světa hlas písně oslabené, která stejná zdá se být, a přece jiná.

Abba Aiolos: Však sejdou-li se v lásce dva či tři, hned soulad srdcí vede k zpěvu souzvučnému. Běda však, ten akord jepičí má život. Zas hned noty křičí jedna přes druhou, až rve to uši. A lidé s pláčem se rozejdou.

Lýdia: Toť úděl věčný? Zvítězil snad Boží nepřítel, ten kazizpěv a kazinot?

Abba Aiolos: Dcero, věř mi, že jednoho dne zazní šum větru, co bude jemný jak vánek za rozbřesku a mocný zároveň jak vichr z hor. Tu každý věrný, kde je, otevře ústa svá tam k zpěvu. A ozve se píseň znovu zrozená jak Fénix ve své síle, spletená z myriád různých hlasů v předivné a blahé harmonii; ta bude lámat skály, dobývat srdce – ne však silou zbraní, ale pokornou svou radostí. Bude to píseň lásky a každý ji bude zpívat z celé své duše a ze všech sil. Pak přidá se k ní sbor spravedlivých, co dosáhli už spásy, a andělé a cherubové a serafové a mocnosti a knížata a kůry nebeské. Všichni se spojí v symfonii k slávě a chvále jediného Boha Hospodina, Otce i Syna Svatého Ducha.

Lýdia: Amen! Amen!

 

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu